På dansk

 VEDTÆGTER FOR RUSMAM

Vi er en stor forening af russisktalende mødre i København og omegn. Vi er på nuværende tidspunkt 148 engagerede medlemmer, som deler et fælles mål om at skabe en base for den personlige og professionelle udvikling af hvert medlem. Igennem vores stærkt og tillidsfuldt netværk har vi sørget for unikke muligheder for udvikling af diverse kompetencer hos os selv og hos vores børn. Børnene får muligheder for at lære det russiske sprog i et uformelt miljø gennem leg og kreativitet sammen med deres venner fra Rusmam.

1. Navn og tilhørsforhold

Foreningens navn er RUSMAM eller på russisk

РУСМАМ, som er en forkortelse for «russisktalende mødre». Foreningens hjemsted er Frederiksberg.

2. Formål

Foreningens formål er at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab af herboende russisktalende mødre i det danske sa mfund og arbejdsmarked samt styrke kvindernes position i samfundet. Foreningen arbejder på demokratiets og menneskerettighedernes grundlag og er uafhængig af partipolitik. Herudov er sætter vi os følgende mål :

• at udveksle vid en om de danske samfundsforhold;

• at skabe en base for udvikling af det russiske sprog for vores børn;

• at opdage og fremhæve hver kvindes ressourcer, personlige såsom professionelle;

• at opbygge et stærkt netværk imellem f oreningens familier.

3. Aktiviteter

Til opfyldelse af foreningens formål kan RUSMAM:

• virke som oplysningsvirksomhed via afholdelse af foredrag, semin arer og workshops om de kulturelle, økonomiske og samfundsmæssige forhold i Danmark;

• føre netværksskabende virksomhed: afholdelse af temamøder, for eksempel idrætsaktivit eter, workshops og diskussioner;

• udviklende aktiviteter for børn på russisk, for eksempel yoga, teater, motion og leg .

4. Medlemskab

4.1 Foreningen optager som medlem enhver herboende russisktalende mor med den yngste barn under 16 år gammel, som har betalt kontingent til foreningen, som tilslutter sig foreningens formål og deltager aktivt i foreningens aktiviteter. Aktivitetskriteriet defineres ved, at et medlem deltager i arrangeringen af mindst ét møde for foreningen om året.

4.2 Hvis et medlem overtræder foreningens vedtægter og ordensregler, kan bestyrelsen vælge at ekskludere medlemmet. Medlemm et kan anke eksklusionen på førstkommende generalforsamling.

4.3 Forlader et medlem Danmark permanent, frafalder automatisk medlemskabet i foreningen.

5. Generalforsamlingen

5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed

5.2 Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden d. 15. september. Medlemsforslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

5.3 Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent og referent

Årsberetning samt godkendelse heraf

Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent.

Indkomne forslag. Forslag skal være indkommet senest en uge før generalforsamlingen. Valg til bestyrelse og en kasserer — suppleant.

Eventuelt

5.4 Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning.

5 .5 Alle fremmødte medlemmer der har betalt kontingent har stemmeret.

6. Foreningens bestyrelse

6.1 Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, som vælges af generalforsamlingen.

6.2 Be styrelsen består af 5 medlemmer såfremt der er 5 medlem m er, der ønsker at være med i bestyrelsen.

6.3 Foreningens bestyrelse er på valg hv ert år. Foreningens formand er på valg hvert 3. år medm indre formanden vælger at træde ud .

6.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv så vidt muligt med formand, næstformand, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer.

6.5 Bestyrelsen har som udgangspunkt møder hver 6. uge.

6.6 Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved si mpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.

6.7 Vælger bestyrelsesmedlem at træde uf af bestyrelsen, skal det ske skriftligt til foreningens formand.

7. Tegningsret

7.1 Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i fællesskab, eller af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

7.2 Formand og kasserer alene kan råde over dankort og netbank til foreningens bankkonto.

8. Kontingent

De årlige kontingenter godkendes af generalforsamlingen. Det gældende kontingent er 100 kr.

9. Vedtægtsændringer Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer. 10. Ekstraordinær generalforsa mling

10.1 Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det. Indkaldelse med d agsorden skal ske med mindst to ugers varsel og senest fire uger efter, at der er indgået ønske om det.

11. Regnskab og økonomi

11.1 Regnskabsåret følger kalenderåret.

11.2 Foreningens kasserer registrerer løbende ind — og udbetalinger. Desuden skal kassereren opstille et samlet regnskab for det forløbne år. Det revidere regnskab med kommende års budget skal være fremsendt til medlemmerne senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.

11.3 Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisore n ønsker det. Revisorpåtegnet regnskab skal være tilgængeligt senest på generalforsamlingen.

11.4 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

12. Opløsning

12.1 RUSMAM kan opløses på gr und af manglende aktivitet fra medlemmerne.

12.2 Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer. Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling som afholdes ikke tidligere end en måned efter den sidste generalforsamling.

12.3 Ved ophævelse beslutter RUSMAMs bestyrelse til hvilket almennyttig eller velgørende forening i Danmark foreningens aktiv er skal overdrages

13. Aktiviteter mod betaling.

13.1. Såfremt medlemmer skal betale gebyr for deltagelse i foredrag/workshop, skal det betales til RUSMAMs konto. Herefter betaler RUSMAM oplægsholderen. Indbetalte gebyr kan ikke refunderes.

13.2. Det er en betingelse for at afholde en foredrag/workshop mod betaling, at oplægsholder har arrangeret mindst én gratis workshop indenfor de sidste 2 år. Betingelsen gælder kun for RUSMAMs medlemmer.

Vedtægter senest redigeret d.10.09.2017 ifm generalforsamling

Vedtægter 2015