VEDTÆGTER FOR RUSMAM

Vedtaget på den tredje generalforsamling d. 30. august 2015
1. Navn og tilhørsforhold
1.1 Foreningens navn er RUSMAM eller på russisk РУСМАМ, som er en forkortelse for «russisktalende mødre».
1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg.
2. Formål
2.1 Foreningens formål er at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab af herboende russisktalende mødre i det danske samfund og arbejdsmarked samt styrke kvindernes position i samfundet
Herudover sætter vi os som mål
at udveksle viden om de danske samfundsforhold
at skabe en base for udvikling af det russiske sprog for vores børn
at opdage og fremhæve hver kvindes ressourcer, personlige såsom professionelle
at opbygge et stærkt netværk imellem foreningens familier
2.2 Foreningen arbejder på demokratiets og menneskerettighedernes grundlag og er uafhængig af partipolitik.
3. Aktiviteter
Til opfyldelse af foreningens formål kan RUSMAM:
virke som oplysningsvirksomhed via afholdelse af foredrag, seminarer og workshops om de kulturelle, økonomiske og samfundsmæssige forhold i Danmark
føre netværksskabende virksomhed: afholdelse af temamøder, for eksempel idrætsaktiviteter, workshops og diskussioner
udviklende aktiviteter for børn på russisk, for eksempel teater, motion og leg
4. Medlemskab
4.1 Foreningen optager som medlem enhver herboende russisktalende mor med den yngste barn under 16 år gammel, som har betalt kontingent til foreningen, som tilslutter sig foreningens formål og deltager aktivt i foreningens aktiviteter. Aktivitetskriteriet defineres ved, at et medlem deltager i arrangeringen af mindst ét møde for foreningen om året.
4.2 Hvis et medlem overtræder foreningens vedtægter og ordensregler, kan bestyrelsen vælge at ekskludere medlemmet. Medlemmet kan anke eksklusionen på førstkommende generalforsamling.
4.3 Forlader et medlem Danmark permanent, frafalder automatisk medlemskabet i foreningen.
5. Generalforsamlingen
5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed
5.2 Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden d. 1. september. Medlemsforslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.
5.3 Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:
Valg af dirigent og referent
Årsberetning samt godkendelse heraf.
Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent.
Indkomne forslag. Forslag skal være indkommet senest en uge før generalforsamlingen.
Valg til bestyrelse og en kasserer-suppleant.
Valg af revisor og en revisorsuppleant
Eventuelt
5.4 Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning.
5.5 Alle medlemmer der har betalt kontingent har stemmeret.
6. Foreningens bestyrelse
6.1 Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, som vælges af generalforsamlingen.
6.2 Bestyrelsen består af 5 medlemmer.
6.3 Foreningens bestyrelse er på valg hvert år. Foreningens formand er på valg hvert 3. år.
6.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer.
6.5 Bestyrelsen har som udgangspunkt møder hver 6. uge.
6.6 Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.
6.7 Vælger bestyrelsesmedlem at træde uf af bestyrelsen, skal det ske skriftligt til foreningens formand.
7. Tegningsret
7.1 Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i fællesskab, eller af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.
7.2 Formand og kasserer alene kan råde over dankort og netbank til foreningens bankkonto.
8. Kontingent
8.1 De årlige kontingenter godkendes af generalforsamlingen. Det gældende kontingent er 100 kr.
9. Vedtægtsændringer
9.1 Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.
10. Ekstraordinær generalforsamling
10.1 Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det. Indkaldelse med dagsorden skal ske med mindst to ugers varsel og senest fire uger efter, at der er indgået ønske om det.
11. Regnskab og økonomi
11.1 Regnskabsåret følger kalenderåret.
11.2 Foreningens kasserer registrerer løbende ind- og udbetalinger. Desuden skal kassereren opstille et samlet regnskab for det forløbne år. Det revidere regnskab med kommende års budget skal være fremsendt til medlemmerne senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.
11.3 Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det. Revisorpåtegnet regnskab skal være tilgængeligt senest på generalforsamlingen.
11.4 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.
12. Opløsning
12.1 RUSMAM kan opløses på grund af manglende aktivitet fra medlemmerne.
12.2 Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer. Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling som afholdes ikke tidligere end en måned efter den sidste generalforsamling.
12.3 Ved ophævelse beslutter RUSMAMs bestyrelse til hvilket almennyttig eller velgørende forening i Danmark foreningens aktiver skal overdrages.